Általános Szerződési Feltételek

page-header

Általános Szerződési Feltételek

amely alapján a "KÁTA CNC" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy.utca 90.; cégjegyzékszám: 13-09-077396; adószám: 12324718-2-13; a továbbiakban: „KÁTA CNC”) fogadja a megrendeléseket
Hatályba lépett: 2023.01.01


1. A megrendelések elfogadása, a beszállítói szerződés létrejötte

1.1 A KÁTA CNC jelen Általános Szerződési Feltételek alapján fogadja el a felé érkező megrendeléseket. Jelen Általános Szerződési Feltételek a megrendelővel létrejövő beszállítói szerződés részévé válnak.

1.2 A KÁTA CNC kizárólag az írásban érkező megrendeléseket fogadja el. Írásba foglalt megrendelésnek minősül jelen Általános Szerződési Feltétel alapján minden olyan forma, amely megfelel az írásbeliség Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. §-ában, valamint 6:70. §-ában foglalt követelményeknek, vagy ha azoknak nem felel meg, de legalább a következő feltételeket teljesíti: annak közlésére, a tartalmának változatlan visszaidézésére, a megrendelő személyére és a megrendelés időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

1.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján különösen, de nem kizárólagosan írásba foglaltnak kell tekinteni: az email-ben, EDI rendszeren , egyéb kereskedelmi forgalom lebonyolítására, adminisztrálására szolgáló elektronikus rendszeren megtett megrendeléseket és nyilatkozatokat. Az ilyen elektronikus rendszeren érkező megrendeléseket a KÁTA CNC akkor fogadja el, ha arról a felek korábban kifejezetten és írásban megállapodtak, az alkalmazáshoz szükséges technikai feltételeket megteremtették.

1.4 A KÁTA CNC a megrendelések elfogadásáról visszaigazolást küld , amellyel a beszállítói szerződés létrejön és hatályba lép. Amennyiben a KÁTA CNC nem küld a megrendelés elfogadásáról visszaigazolást, akkor a megrendelés nem tekinthető elfogadottnak, kivéve, ha a KÁTA CNC valamely kifejezett intézkedésével megkezdi a megrendelés teljesítését vagy annak előkészítését. Ebben az esetben a megrendelés a KÁTA CNC teljesítésre irányuló magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadottá válik; így a beszállítói szerződés létrejön és hatályba lép.

1.5 Ha a KÁTA CNC nem igazolja vissza a megrendelés elfogadását és a teljesítést sem kezdi meg, akkor a megrendelést visszautasítottnak kell tekinteni. A KÁTA CNC hallgatását nem lehet a megrendelés elfogadásának tekinteni.


2. Beszállítói szerződés tárgya és tartalma

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő beszállítói szerződés tárgya különféle fém alkatrészek gyártása és szállítása a megrendelő műszaki instrukciói és egyedi megrendelései alapján. A termékek listáját és specifikációját a felek egyedi megállapodásukban határozzák meg.

2.2 A KÁTA CNC nem fogadja el a megrendelő megrendeléshez csatolt esetleges saját általános szerződési feltételeit sem egészben, sem részben, sem mutatis mutandis, sem egyéb módon; hanem azokat teljes egészében elutasítja. A beszállítói szerződés tartalmát kizárólagos módon a felek egyedi szerződési feltételei és jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.


3. Gyártási előkészületek, megrendelői adat és anyag szolgáltatás

3.1 A megrendelt termékek előállításához, legyártásához és leszállításához szükséges terveket, anyag megjelöléseket, specifikációkat, konfigurációkat, méreteket és minden további, a megrendelt termék kívánt tulajdonságaival kapcsolatos adatot, információt a megrendelőnek kell a gyártásnak megfelelő ütemezésben a KÁTA CNC rendelkezésére bocsátania, kivéve, ha a felek kifejezetten másképp állapodnak meg.

3.2 Amennyiben a megrendelő adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségével késedelembe esik, a KÁTA CNC késedelme a megrendelői késedelem időszakával egyenlő mértékben kimentettnek tekintendő. A megrendelő köteles a késedelmével kapcsolatban felmerült minden költséget és kárt megtéríteni a KÁTA CNC számára.

3.3 A megrendelő felel az általa szolgáltatott, a termék legyártásához szükséges tervek, leírások, anyagok, segédanyagok megfelelőségéért. Az anyag és tervezési, illetve konstrukciós termékhiba nem minősül a KÁTA CNC hibás teljesítésének és a KÁTA CNC semmilyen egyéb szerződésszegét sem lehet ezen az alapon megállapítani. A megrendelő köteles megtéríteni az anyag-, illetőleg tervezési és konstrukciós hibából felmerülő minden költséget és kárt a KÁTA CNC részére.

3.4 Amennyiben a termékek legyártásához a megrendelő alapanyagot vagy félkész terméket biztosít, ahhoz a megrendelőnek kötelessége műbizonylatot vagy egyéb, a felek által az egyedi megrendelésben kikötött minőségi bizonyítványt vagy vizsgálati igazolást csatolni. A KÁTA CNC a megrendelő által biztosított alapanyagot vagy félkész terméket a fuvarozótól való átvétel után megvizsgálja és annak mennyiségi, minőségi eltérését vagy hibáját 10 napon belül közli a megrendelővel. A megrendelőnek a szállítmánya hibás vagy hiányzó részét 10 napon belül pótolnia kell. A megrendelő e határidőn belüli pótlási (utánszállítási) kötelezettsége a szállítások zavartalansága érdekében akkor is fennáll, ha vitatja a hibát vagy a hiányt. A hibás vagy hiányos megrendelői anyag – vagy félkész termék – szállítás értékével a felek a vita érvényes és végleges lezártával, annak eredményétől függően kötelesek egymással elszámolni. Ha a KÁTA CNC a hibát a fent írt időtartamban nem veszi észre, illetőleg nem közli a megrendelővel, a megrendelő akkor sem mentesülhet a hibás anyagszolgáltatásból eredő jogkövetkezmények alól; a KÁTA CNC szerződésszegését pedig ebben az esetben sem lehet megállapítani.

3.5 Ha a gyártás előtt tesztgyártás lefolytatása, gépek beállítása, konfigurálása szükséges, az ezzel kapcsolatban felmerült minden költséget a megrendelőnek kell megtéríteni. A megrendelő akkor is köteles megtéríteni ezeket a költségeket, ha ezen előkészületek alatt az derül ki, hogy a gyártás lefolytatása nem lehetséges vagy azt a megrendelő mégsem kívánja, vagy egyéb okból a gyártást végül nem folytatják le a felek.

3.6 A termékek legyártásához a megrendelő által biztosított alapanyagot vagy félkész terméket a KÁTA CNC a saját anyagaitól elkülönítve tartja nyilván. A KÁTA CNC nyilvántartást vezet ezek felhasználásáról, valamint a gyártás során ezekből keletkező selejtről és hulladékról is. A KÁTA CNC a megrendelő által biztosított alapanyagra és félkész termékre a saját anyagaira és eszközeire fenntartott vagyonbiztosítással azonos tartalmú kockázati fedezetet biztosít, amelynek arányos költségét az árban érvényesíti.

3.7 A megrendelő felméri a KÁTA CNC gyártási infrastruktúráját. A megrendelő a gyártási infrastruktúra megváltoztatását a KÁTA CNC költségére nem jogosult igényelni.


4. Gépesítés

4.1 Amennyiben a termékek gyártása a megrendelő tulajdonában álló szerszámokkal vagy gépekkel történik, a KÁTA CNC a gyártóeszközöket jegyzőkönyvvel veszi át, amelyben rögzíti a gyártóeszközök típusát, specifikációját, állapotát és az addigi használat időtartamát. A megrendelő az általa rendelkezésre bocsátott gyártóeszközöknek a felek által megjelölt célra és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért szavatosságot vállal. A megrendelő szavatossága kiterjed a gyártóeszközök mindazon használati és termelési tulajdonságaira is, amelyeket a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek. A gyártóeszközök hibás működése esetén a megrendelő haladéktalanul köteles az eszközt költségmentesen kicserélni és a hiba által a KÁTA CNC-ének okozott kárt – ide értve a termelés-kiesést is – megtéríteni.

4.2 A KÁTA CNC a megrendelő által rendelkezésre bocsátott gyártóeszközöket köteles az azokhoz mellékelt használati és karbantartási utasításoknak megfelelően karbantartani, és azokra a saját eszközeivel azonos módon, vagyonbiztosítása terhére a szokásos kockázatokra biztosítást kötni, amelynek arányos költségét az árban érvényesíti. A KÁTA CNC a gyorsan kopó alkatrészek cseréjét és a rendszeres, tervezett karbantartásokat saját üzemi költségére számolja el, azonban a fődarabok cseréjének vagy a KÁTA CNC-nek fel nem róható okból bekövetkező meghibásodásoknak a költségeit a megrendelő viseli.

4.3 A beszállítói szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a KÁTA CNC a megszűnés időpontjától számított 30 napon belül köteles a gyártóeszközöket leszerelni és a telephelyén való átvételre megrendelő rendelkezésére bocsátani. A megrendelő az eszközöket a KÁTA CNC értesítésétől számított 10 napon belül köteles elszállítani, ha ez nem történik meg határidőn belül, a KÁTA CNC 6 000 forint m2 raktározási költséget számít fel.

4.4 Amennyiben a termékek gyártása céljából a megrendelő egyetértésével a KÁTA CNC szerez be vagy gyárt le maga szerszámokat vagy gépeket, az ilyen gyártóeszközök könyv szerinti értékét a felek külön megállapodásban rögzítik. Ugyancsak külön megállapodásban rögzítik a felek az adott gyártóeszközhöz rendelt számviteli értékcsökkenés mértékét, amely a mindenkori szállítási ár részét képezi. A KÁTA CNC tulajdonában álló, de kifejezetten a megrendeléseknek céljára beszerzett vagy gyártott eszközökre számított éves értékcsökkenés 1/12 részét a megrendelő minden hónapban akkor is megfizeti a KÁTA CNC számára, ha abban a hónapban szállítás és annak számlázása nem történt.

4.5 A megrendelő megrendelései céljára beszerzett gyártóeszközök meghibásodása esetén a szavatossági jogokat a KÁTA CNC köteles érvényesíteni az eszközök gyártójával szemben. Amennyiben a szavatossági jogok érvényesítése a gyártóval szemben a KÁTA CNC minden gondossága ellenére sem eredményezné a szavatossággal fedett érték megtérülését, a megrendelő köteles havonta megtéríteni az erre az értékre számított értékcsökkenés időtartamából hátra levő időre számított értékcsökkenési hányadot. Ugyanez irányadó arra az esetre is, ha a gyártóeszközt a KÁTA CNC készíti el, azonban annak hibája a megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervek hibájára vezethető vissza.

4.6 Amennyiben a beszállítói szerződés bármilyen okból megszűnne a felek között, a megrendelő köteles egy összegben, az elszámolás keretében megtéríteni az értékcsökkenés időtartamából hátra levő időre számított értékcsökkenési hányadot, kivéve azt az esetet, ha a beszállítói szerződés a KÁTA CNC szerződésszegésére tekintettel a megrendelő által gyakorolt rendkívüli felmondás miatt szűnne meg.


5. Szavatosság és kárfelelősség

5.1 A KÁTA CNC szavatolja, hogy az általa legyártott termék megfelel mindazon tulajdonságoknak, amiket a felek kifejezetten, írásban szerződésben kikötöttek. A KÁTA CNC egyéb, a megrendelő által kívánt, de kifejezetten meg nem jelölt, a KÁTA CNC tudomására nem hozott tulajdonságoknak. céloknak, funkcióknak való megfelelést nem szavatolja, azokra alapozva hibás teljesítését, szerződésszegését megállapítani nem lehet.

5.2 Nem minősül KÁTA CNC szerződésszegésének, ha a termék hibáját a megrendelő által rendelkezésre bocsátott konstrukciós vagy gyártási tervek vagy általa előírt, szállított, megrendelt alap- vagy segédanyag hibája okozta, és az sem, ha a termék, mint alkatrész a végtermék konstrukciójával vagy bármely más alkatrészével nem kompatibilis, vagy azt hibásan építették be. A végtermékkel való kompatibilitásért való felelősség és kockázat mindenkor a megrendelőt terheli.

5.3 Ha a KÁTA CNC hibásan teljesít, akkor vállalja, hogy a terméket kicseréli vagy azt újból legyártja. Amennyiben a KÁTA CNC ennek ésszerű időben nem tesz eleget, akkor a megrendelő követelheti a termék kicserélésének, javításának, más gyártó által történő legyártásnak a költségét. A megrendelő ezeknek a költségeknek a megtérítését kizárólag akkor követelheti, ha előtte a KÁTA CNC-ét kifejezetten, írásban felszólította a javításra, cserére, és a KÁTA CNC ennek ésszerű időn belül nem tett eleget. Ha a megrendelő e felszólítást elmulasztja, akkor elveszíti a jogát arra, hogy a KÁTA CNC-étől a hibás teljesítésre tekintettel bármilyen költségtérítését, így különösen a más általi javítás, csere, gyártás költségét követelhesse.

5.4 A megrendelő a más által történő javítás, csere, gyártás esetén kizárólag számlával igazolt költségek megtérítését követelheti, és csak abban az esetben, ha igazolja, hogy az adott költségek indokoltan, és ésszerű mértékben merültek fel és megfelelnek a piaci átlagos áraknak.

5.5 A megrendelő a más által történő javítás, csere, gyártás esetén sem követelhet a termék – KÁTA CNC-ével kötött egyedi megállapodásban rögzített – áránál 25%-ánál nagyobb összegű költség-, illetőleg kártérítést.

5.6 A KÁTA CNC gyártása során elfogadható selejt mértéke 3%. A selejtráta alatti selejtgyártás esetén a KÁTA szerződésszegése nem állapítható meg. A selejtráta feletti selejtgyártás esetén a KÁTA CNC megtéríti az abban felhasznált azon nyersanyagok és félkész termékek értékét, amelyet a megrendelő bocsátott rendelkezésre a gyártáshoz. A megrendelt és visszaigazolt mennyiségre vonatkozó szállítási kötelezettség fennmarad akkor is, ha a selejt mértéke az elfogadott % alatt marad, vagy annak épp megfelel.

5.7 A KÁTA CNC vállalja a szerződésszegéséből eredő károk megtérítését a szerződésszegéssel érintett megrendelési volumen értékhatáráig. A KÁTA CNC kártérítési felelősségét korlátozó megrendelési volumen értékhatárt úgy kell meghatározni, hogy a szerződésszegéssel érintett megrendelés(ek)ben szereplő termékek árát össze kell adni. E értékhatár felett a KÁTA CNC semmilyen esetben, semmilyen kár tekintetében nem köteles kártérítést fizetni.

5.8 A KÁTA CNC mentesül a kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Ennek megfelelően, a KÁTA CNC kártérítési felelősség alóli mentesülése nem a Ptk. 6:142. §-a, hanem a Ptk. 6:519. §-a szerint vizsgálandó.

5.9 Abban az esetben, ha a KÁTA vagy az ő teljesítési segédei, alvállalkozói, közreműködői teljesítését vis maior esemény, így különösen természeti, ipari katasztrófa, bojkott, járvány, polgárháború, lázadás, hadi állapot, fegyveres támadás, statárium, kormányzati és hatósági döntések vagy egyéb előre nem látható és elvárható erőfeszítéssel el nem hárítható okok vagy körülmények akadályozzák a KÁTA CNC szerződésszegése nem állapítható meg, tőle kártérítés nem követelhető és vele szemben a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei sem alkalmazhatóak.


6. Árazás

6.1 A termékek árát a felek egyedileg határozzák meg. Az árak a termékekhez rendelt sorozatnagyságra vonatkoznak. Eltérő sorozatnagyság esetén a megnövekedett, igazolt gyártási költségekkel egyenlő mértékben növekszenek az árak.

6.2 Hosszú távú, azaz több mint egy évig fennálló beszállítói szerződés esetén a termékek ára évenként felülvizsgálandó. A gyártás költségei emelkedésének a kockázatát a felek közösen viselik. Ezt azt jelenti, hogy a KÁTA CNC által igazolt előző évi gyártási költségemelkedés felével automatikusan megemelkedik a termék ára. Így például előző évi 10%-os költségemelkedés esetén a tárgyérvben a termékek ára 5%-kal emelkedik. A gyártási költségek minden év december 20-ai állapot szerint vizsgálandóak felül. Költségemelkedés esetén a magasabb árak január1-jétől alkalmazandóak.

6.3 Abban az esetben, ha a gyártási költség 25%-kal emelkedik, mindkét fél egyoldalú módon felmondhatja a hosszú távú beszállítói (keret)szerződést azzal, hogy ez a felmondási jog nem vonatkozik a már megtett megrendelésekre.

7. Megrendelési volumen előrejelzése, megrendelés módosítása, megrendelés tartalma

7.1 Hosszú távú beszállítói szerződés esetén a megrendelő köteles egy évre előre jelezni havi bontásban azt, hogy előreláthatólag mekkora volumenű megrendeléseket fog tenni. Ha ezt elmulasztja, akkor a KÁTA CNC nem köteles teljesíteni az erőforrásait meghaladó megrendeléseket, azok tekintetében szerződésszegését megállapítani nem lehet még akkor sem, ha egyedi (keret)megállapodásban kötelezte magát a megrendelések befogadására.

7.2 Abban az esetben, ha a megrendelő az előre jelzett mennyiségnél 10 %-kal kevesebbet rendel, akkor köteles megtéríteni a KÁTA CNC ebből eredő, illetőleg ezért megtérítetlenül maradó költségeit. Abban az estben, ha a megrendelő az előre jelzett mennyiségnél többet rendel, a KÁTA CNC a többlet tekintetében külön teljesítési határidőt állapíthat meg, ami nem lehet hosszabb, mint a többlet legyártásához ésszerűen szükséges idő.

7.3 A megrendelő a megrendelési előrejelzést a szállítási határidőt megelőző 8 hétben a következők szerint módosíthatja:
- a határidőt megelőző 8. hétig: +/- 15%,
- a határidőt megelőző 7. hétig: +/- 10%,
- a határidőt megelőző 6. héttől: +/- 0%.

7.4 A megrendelésnek tartalmaznia kell a vonatkozó termék megjelölését a termékszámra és /vagy specifikációra való hivatkozással, az egységár megjelölését az egyedi megállapodásban foglalt tétel alapján, a szállítási határidőt, a szállítmány rendeltetési helyét, valamint a csomagolásra és fuvarozásra vonatkozó egyéb szállítási utasításokat.

7.5 Amennyiben a megrendelés a termékek körében prototípusra vagy előszériára vonatkozik, az esetben az egyedi megrendelés visszaigazolásában a KÁTA CNC jogosult közölni a minimum/ maximum mennyiséget, amelynek elfogadása a megrendelő részéről feltétele az egyedi beszállítói ügylet érvényes létrejöttének. Ha prototípus vagy előszéria gyártása a KÁTA CNC álláspontja szerint fejlesztési kockázatot is tartalmaz, az egyedi szállítási ügylet létrejöttének érvényes feltétele az is, hogy a felek a kockázatok és költség viselésében maradéktalanul megállapodjanak. A prototípusra vagy előszériára vonatkozó egyedi szállítási ügyletekre a felek egyedi ármegállapodása vonatkozik.


8. Szállítás, teljesítés helye

8.1 A teljesítés helye mindenkor a KÁTA CNC telephelye. A KÁTA CNC a megrendelő által megbízott fuvarozónak a KÁTA CNC telephelyén, csomagolással ellátva adja át a termékeket. A szállítmány vámkezeléséről, felrakásáról és biztosításáról a megrendelő saját költségére köteles gondoskodni. A szállítmány fuvarozónak történő átadásával a költség, kockázat és kárveszély átszáll a megrendelőre.

8.2 A fentieknek megfelelően, az árak ExWorks Szentlőrinckáta paritáson értendőek. Amennyiben a felek egyedileg ettől eltérő szállítási paritás alkalmazásában állapodnak meg, a megrendelő által átvállalt költségeket a számlában külön fel kell tüntetni.

8.3 A megrendelő az egyes szállítmányok fuvarozónak történő átadását megelőzően legalább 5 munkanappal köteles megadni a KÁTA CNC számára mindazokat az adatokat, amelynek alapján a KÁTA CNC meg tudja tenni a szállítmány bejelentését az EKAER rendszerbe. Ennek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a KÁTA CNC nem felel a szállítmány késedelmes feladásáért. Az adatszolgáltatás hibás voltára visszavezethető hatósági bírságokat a megrendelő köteles megtéríteni a KÁTA CNC számára.


9. Számla kiállítása és megfizetése

9.1 A KÁTA CNC a termékek árát szállítmányonként számlázza le a megrendelő számára.

9.2 A megrendelő a számla ellenértékét a KÁTA CNC-ének a számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg, a számlában megjelölt 8 napos fizetési határidőn belül. A KÁTA CNC nem ad engedményt határidő előtti fizetés esetén.


10. Szellemi tulajdon

10.1 A beszállítói szerződés hatálya alatt mindkét fél saját szellemi tulajdonaként rendelkezik az általa végrehajtott fejlesztésekkel. A fejlesztéseket a felek a saját tevékenységi körükben felhasználják a beszállítói szerződés teljesítéséhez, és e körben azokat egymással megismertethetik, azonban ezzel a másik fél nem szerez semmiféle használati vagy egyéb jogosultságot azon kívül, amely a saját teljesítéséhez szükséges.

10.2 A felek a másik fél velük megismertetett szellemi termékeit bizalmasan kezelik, más harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a beszállítói szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókat.


11. Beszállítói szerződés megszűnése

11.1 A beszállítói szerződés megszűnhet:
- teljesítéssel;
- hosszú távú (keret)beszállítói szerződés esetén az egyedi megállapodásban rögzített határozott idő lejártával;
- a felek által gyakorolt rendkívüli felmondással a 11.3 pontban ismertetetett esetekben.

11.2 A beszállítói szerződés rendes felmondással nem mondható fel.

11.3 A Keretszerződést az érintett vagy sérelmet szenvedett Fél felmondhatja rendkívüli felmondással az alábbi esetekben:
- a másik fél deklarált vagy tényleges fizetésképtelensége esetén;
- ha a megrendelő a számlák kifizetésével több, mint 30 napos késedelembe esik;
- ha a gyártási költségek 25%-kal emelkednek;
- a KÁTA CNC szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 180 napos késedelembe esik, és késedelmét nem tudja kimenteni.

11.4 A beszállítói szerződés megszűnése esetén a feleknek a megszűnés időpontjáig vállalt kötelezettségeiket teljesíteniük kell. A felek a megszűnés időpontjától számított 30 napon belül kötelesek a függő tartozásaikkal és követeléseikkel elszámolni egymással, és fizetési, illetve tárgyakra, anyagokra vonatkozó kiadási kötelezettségeiket teljesíteni. A KÁTA CNC e határidő alatt köteles kiadni és a megrendelő átvenni az ő megrendelésére vásárolt és fel nem használt alapanyagokat és az elszámolás körében megtéríteni azok árát. A KÁTA CNC köteles továbbá elszámolni a megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyag felhasználása nyomán keletkezett hulladék értékesítéséből származó bevétellel, levonva abból az értékesítés, tárolás költségeit.


12. Záró rendelkezések

12.1 A beszállítói szerződés és a megrendelések módosítása, továbbá az egyes szállítási ügyletek megkötése vagy azok feltételeinek módosítása a felek írásbeli megállapodását igényli a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.3 pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő formában.

12.2 Amennyiben nem bizonyítható, hogy az írásbeli értesítés vagy nyilatkozat a másik félhez korábban megérkezett, úgy azt átvettnek és hatályosultnak kell tekinteni legkésőbb:

- e-mail, fax üzenet esetén: az üzenet sikeres elküldését követő munkanapon, akkor is, ha az üzenet a másik fél érdekkörében felmerült technikai hiba, hiányosság miatt nem érkezett meg hozzá;

- a fél székhelyére küldött ajánlott/tértivevényes postai küldemény esetén: a feladástól számított 10. munkanapon akkor is, ha a küldemény bármely okból – beleértve a „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „cím ismeretlen” megjelölést – a másik félhez visszaér.

12.3 Jelen Általános Szerződési Feltételekre, az az alapján létrejövő beszállítói szerződésre, az ilyen szerződéses jogviszonyokból eredő és azokkal kapcsolatos minden kérdésre a magyar jog szabályai az irányadóak.

12.4 Jelen Általános Szerződési Feltételekből, az az alapján létrejövő beszállítói szerződésből, az ilyen szerződéses jogviszonyokból eredő és azokkal kapcsolatos minden kérdés, jogvita eldöntése a magyar bíróságok joghatóságába tartozik.

12.5 Jelen Általános Szerződési Feltételek magyar és angol nyelven kerültek megszövegezésre. Értelmezési kérdésekben a magyar nyelvű változat az irányadó.